Dołącz do nas

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić jedną z deklaracji członkostwa umieszczonych poniżej. Pierwsza z nich dotyczy osób fizycznych, druga osób prawnych. Po weryfikacji zgłoszenia Zarząd Stowarzyszenia podejmuję decyzję o przyjęciu kandydata w formie uchwały.


Deklaracja członkostwa osoby fizycznej

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zrzeszonych Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Pokrywki. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się zapłacić składkę członkowską w wysokości 1500 zł za rok kalendarzowy w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków na konto Stowarzyszenia w Banku Pekao nr konta: 68 1240 4025 1111 0010 9414 0849.

Dane osobowe


Deklaracja członkostwa osoby prawnej

Działając jako pełnomocnik osoby prawnej proszę o przyjęcie podmiotu, który reprezentuję w poczet członków wspierających Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Pokrywki. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego wsparcia Stowarzyszenia w ustalonej wspólnie z Zarządem formie i aktywnego uczestnictwa w jego działalności.

Zobowiązuję się zapłacić składkę członkowską w wysokości 1500 zł za rok kalendarzowy w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków na konto Stowarzyszenia w Banku Pekao nr konta: 68 1240 4025 1111 0010 9414 0849.

Dane podmiotu

Gdy podmiotem jest spółka kapitałowa