Statut stowarzyszenia

Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Pokrywki

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne Doktora Pokrywki i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§4.

1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§6.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w Polsce i za granicą. O utworzeniu takiego oddziału decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

​§8.

1. Bez uszczerbku dla §7, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§9.

Celami Stowarzyszenia są:

    1)   wspieranie rozwoju technologii normobarycznej,

    2)   inicjowanie, wspieranie i nadzór nad pracami badawczymi dot. technologii normobarycznej oraz jej działania na człowieka i środowisko,

    3)   popularyzacja technologii i normobarycznej w Polsce i na świecie,

    4)   propagowanie i upowszechnianie idei długowieczności, zdrowego życia, naturalnych metod zdrowienia i profilaktyki zdrowotnej,

    5)   wspomaganie wiedzą i doświadczeniem inwestorów stosujących lub zamierzających stosować technologię normobaryczną,

    6)   normalizacja prawidłowego użytkowania technologii normobarycznej w stosowanych urządzeniach, w celu zapewnienia jednolitej, wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa jej stosowania,

    7)   nadzór nad prawidłowym stosowaniem technologii normobarycznej, w szczególności u członków Stowarzyszenia, stosujących taką technologię,

    8)   współpraca z osobami, podmiotami gospodarczymi, placówkami badawczymi i innymi instytucjami, wspomagająca Stowarzyszenie w jego pracy,

    9)   działalność edukacyjna w zakresie szeroko pojętych: tematyki normobarycznej, zdrowia człowieka, zdrowego stylu życia, zdrowego środowiska i długowieczności,

 10)   występowanie w imieniu ośrodków normobrycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu, do mediów, struktur i organizacji samorządowych oraz innych podmiotów, w Polsce i za granicą, w zakresie tematyki technologii normobarycznej,

 11)   działalność charytatywna, w szczególności w zakresie udostępniania technologii normobarycznej, profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia.

 12)   pozyskiwanie sponsorów i partnerów spośród podmiotów, instytucji i osób fizycznych, w celu prowadzenia i realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

§10.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

    1)  podejmowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami i podmiotami, wspomagającymi rozwój technologii normobarycznej,

    2)  podejmowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami i podmiotami, prowadzącymi badania i analizy dot. technologii normobarycznej, w tym z uniwersytetami i placówkami badawczymi,

    3)  organizowanie reklamy i promocji, (współ)tworzenie publikacji, działalność wydawnicza oraz podejmowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami i podmiotami, wspomagającymi realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

    4)  prowadzenie różnych form edukacji, doradztwa, szkoleń, wartsztatów i seminariów, konferencji i akcji promocyjnych oraz uczestnictwo w takowych, organizowanych przez inne podmioty,

    5)  tworzenie grup eksperckich i odpowiednich opracowań, w celu określania norm i zasad dot. technologii normobarycznej, w tym zasad ich właściwego stosowania i użytkowania, jako wsparcie dla stosujących technologię normobaryczną,

    6)  podejmowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami i podmiotami, użytkującymi urządzenia normobaryczne i stosującymi technologię normobaryczną, w celu nadzorowania przestrzegania uzgodnionych standardów oraz zagwarantowania bezpieczeństwa używania urządzeń normobarycznych,

    7)  przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów i działań Stowarzyszenia,

    8)  samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań wspierających realizację celów Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,

    9)  powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

  10)  przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną, wspierających realizację programów i działań Stowarzyszenia,

  11)  przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,

  12)  ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

  13)  organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

  14)  rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,

  15)  działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,

  16)  wymianę i edukację kulturalną,

  17)  współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,

  18)  współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,

  19)  współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

  20)  współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

  21)  współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

  22)  prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

  23)  tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,

  24)  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

§ 11.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §9 Statutu.

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności Stowarzyszenia wynikającej z Statutu.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zrzeszeni i zwyczajni.

2. Obok członków zrzeszonych i zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków zwyczajnych.

§ 14.

1. Członkiem zrzeszonym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest pełnoletnia,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

4) jest użytkownikiem urządzenia normobarycznego i deklaruje aktywne wspieranie Stowarzyszeniem w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

5) popiera misję i cele Stowarzyszenia,

6) złożyła deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,

2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia jako członek zrzeszony po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1, nie później jak w terminie 6 miesięcy, licząc od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 15.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest członkiem zrzeszonym z co najmniej rocznym stażem,

2) wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia,

3) złożyła pisemnie wniosek wraz z pisemnymi opiniami trzech członków Stowarzyszenia rekomendującymi przyznanie jej zwykłego członkostwa.

2. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu zwykłego członkostwa po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1, nie później jak w terminie 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

§16.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:

1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,

2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1-5.

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§17.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1-5.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§18.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym,

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,

3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,

4) regularnego płacenia składek członkowskich,

5) uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§20.

1. Członkowie zrzeszeni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Mają prawa o których mowa w §18 pkt 3, 4 oraz 5 i obowiązki, o których mowa w §19 pkt 1, 3, 4 oraz 5.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §18 pkt 3, 4 oraz 5.

§21.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§22.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane w trybie ustalonym w regulaminie członkowskim Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

2) śmierci członka Stowarzyszenia,

3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,

7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,

8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,

9) braku zapłaty składki członkowskiej, po 3 miesiącach od upłynięcia terminu zapłaty,

10) uporczywego, co najmniej trzy razy pod rząd, spóźniania się z terminową opłatą składki członkowskiej,

11) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,

12) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,

13) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§24.

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.

3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4

Organy Stowarzyszenia

§25.

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§26.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§27.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§28.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie zrzeszeni, wspierający i honorowi z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§29.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia

5. Zawiadomienie może być dokonane w inny sposób tylko na pisemną prośbę członka Stowarzyszenia i za pisemną zgodą Zarządu.

§30.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §24 ust. 3,

4) na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 60 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§31.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

2) uchwalenie Statutu i jego zmian,

3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zebranie Członków uzna to za stosowne,

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,

§32.

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes.

§33.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§34.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

3) realizacja celów Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,

6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

11) przyjmowanie i wykluczanie członków,

12) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§35.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§36.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

1) tworzyć biura,

2) zatrudniać pracowników,

3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§37.

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

§38.

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.

3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §23 ust. 1 pkt 2-9, 11 i 12.

4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zebranie Członków.

§39.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§40.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§41.

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §38.

§42.

W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§43.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,

3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,

4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,

5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,

6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,

7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,

8) dochodów z kapitału,

9) dochodów z działalności gospodarczej,

10) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§44.

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane

1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,

2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,

3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe.

§45.

Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§46.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,

2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

3) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

7) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rozdział 6

Zmiany Statutu

§47.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich głosów uprawnionych do głosowania.