Regulamin

Sklep internetowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego działający pod adresem: https://normobaria.org.pl prowadzony jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne Doktora Jana Pokrywki, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 24, 51-611 we Wrocławiu, NIP: 8982252918, REGON: 384371760.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego regulaminu, jedynie za pomocą przeglądarki internetowej.
5. Klientowi zabrania się przeciążanie infrastruktury technicznej Sklepu oraz wykorzystywanie systemów automatycznych (m.in. programów, skryptów, botów) do korzystania ze Sklepu (wyjątkiem są crawlery wyszukiwarek Google, Bing, Netsprint i Yahoo),
6. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto należy wypełnić formularz dostępny na stronie Sklepu, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
7. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

8. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu towarów lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. W przypadku rejestracji na wydarzenia zmiana lub anulowanie są dozwolone najpóźniej do 14 dni przed datą wydarzenia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu.

III. Ceny towarów i usług

1. Wszystkie ceny towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu  podawane są w złotych polskich.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Dostawa towaru lub usługi odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV. Reklamacje.

1. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne Doktora Jana Pokrywki
ul. Wieniawskiego 24
51-611 Wrocław

2. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub usługi.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

VI. Polityka prywatności

1. Jako właściciele tego serwisu dokładamy wszelkich starań by zagwarantować ochronę Twojej prywatności w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

2. Zarządzający Twoimi danymi osobowymi to Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne Doktora Jana Pokrywki z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 24, 51-611 we Wrocławiu, NIP: 8982252918, REGON: 384371760.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Używamy informacji pobranych przez nasz system w celu rejestracji konta, przeprowadzania płatności za oferowane przez nas usługi, oraz wykonywania usług.

4. Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

5. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.

6. Nie dzielimy się twoimi danymi z nieupoważnionymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazane upoważnionym organom władzy publicznej, włączając w to organy wymiaru sprawiedliwości, a także podmiotom współpracującym z Zarządzającym Portalem w celu realizacji świadczonych usług.

7. Dane osobowe użytkowników są chronione przez nas przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także ich ujawnieniem, utratą oraz nieuprawnioną modyfikacją przez zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym takich jak: system firewall, wewnętrzne procedury dostępu, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych. Zapewniamy, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twoich danych.

8. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego,

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie, 

10. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
a) Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić żądanie usunięcia. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
b) Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
c) Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym, 
d) Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, 
e) Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. 

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa korzystając z formularza kontaktowego.
11. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,

b) W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.
12. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Polityka cookies

1. Używamy plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Pliki cookies służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika. Pliki cookies służą też bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tymczasowo i/lub na stałe, bezpośrednio przez właściciela witryny. Cookies używane są w celach konfiguracji serwisu, bezpieczeństwa, uwierzytelniania, zapisywania stanu sesji, lokalizacji, oraz do analizy oglądalności.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Normobarycznym Doktora Pokrywki.
2. Towary i usługi prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.