Regulamin członkowski

Regulamin Członkowski Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Pokrywki

§1.

Składkę członkowską ustala się w wysokości 1500 zł rocznie w przypadku jednorazowej płatności, w 2 ratach w wysokości 750 zł każda lub w 4 kwartalnych ratach w wysokości 375 każda, płatnych na rachunek bankowy Stowarzyszenia z zaznaczeniem w przypadku przelewu bankowego, że jest to opłata składki członkowskiej.

§2.

1. Składka członkowska płacona jest do ostatniego dnia stycznia każdego roku.

2. Na wniosek członka Stowarzyszenia dopuszcza się możliwość płacenia rocznej składki w dwóch ratach: pierwsza rata do końca stycznia, a druga do końca czerwca lub w czterech ratach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

§3.

Decyzję o zgodzie na opłacanie składki członkowskiej w ratach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia. Wniosek taki powinien zawierać deklarację stosowania jednej z dopuszczalnych form rat oraz uzasadnienie potrzeby rozłożenia płatności składki na raty.

§4.

Wpłaty składki członkowskiej można dokonywać w formie przelewu bankowego na rachunek Stowarzyszenia, lub gotówką do kasy Stowarzyszenia, za pisemnym potwierdzeniem wpłaty.

§5.

1. Na czas gdy członek stowarzyszenia wykonuje nieodpłatnie stałą funkcję w strukturach Stowarzyszenia, aktywnie wspomagając jego bieżącą działalność może otrzymać zwolnienie z opłaty składki członkowskiej.

2. Decyzję o czasowym zwolnieniu z opłaty składki członkowskiej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, w formie uchwały.

§ 6

Składka członkowska za członka założyciela może zostać opłacona przez członka wspierającego. Stowarzyszenie wystawi potwierdzenie o uiszczeniu opłaty przez członka wspierającego na poczet członka założyciela.

§ 7

Uzyskanie statusu uprawnionego Członka Stowarzyszenia następuje z chwilą opłacenia składki członkowskiej za co najmniej jeden okres składkowy.

§ 8

Składka członkowska za członka zwyczajnego może zostać opłacona przez członka wspierającego. Stowarzyszenie wystawi potwierdzenie o uiszczeniu opłaty przez członka wspierającego na poczet członka zwyczajnego.

§ 9

Na prośbę Członka posiadającego komorę normobaryczną, wyrażoną ustnie lub pisemnie, Stowarzyszenie przeprowadzi Weryfikację Warunków Normobarycznych w tej komorze. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Stowarzyszenie przekaże Członkowi potwierdzający ten fakt certyfikat.